Privacy verklaring en beleid The Red Caps

Gegevensbescherming
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3-juni-2018. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op The Red Caps U dient zich ervan bewust te zijn dat The Red Caps niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
The Red Caps respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.
In deze gevallen wordt de overdracht van gegevens beperkt tot een minimum.
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Gebruik foto’s
Wij attenderen u er graag op dat er foto’s kunnen worden gemaakt tijdens uw bezoek aan het sportcomplex van The Red Caps in Leusden Deze foto’s gebruiken wij in wedstrijdverslagen en voor sfeerimpressies op onze website en social media kanalen. 
Heeft u hier bezwaar tegen, dan vernemen wij dit graag. Stuur een e-mail met uw gegevens naar info@redcaps.nl en wij zullen ons uiterste best doen om uw foto(s) niet weer te geven.

Privacy beleid
The Red Caps hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
The Red Caps houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent u persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als The Red Caps zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande knop:

Avg mail adres

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door The Red Caps verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

Het aangaan van overeenkomsten d.m.v. bijvoorbeeld een lidmaatschap
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor evenementen.
Het optimaliseren van de website
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij één of meerdere van de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam / voorletters / tussenvoegsel
Geboortedatum
Adres / postcode / plaats / land
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geslacht
Bankrekeningnummer

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie 
wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend. 
Wij gebruiken uw adresgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven met nieuws en informatie over de vereniging en uitnodigingen van evenementen. 
Als u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kunt u dat aan ons laten weten d.m.v. bovenstaande contactgegevens. 
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, de goede invulling van een publiekrechtelijke taak, 
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang of indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 
Zoals voor de uitvoering van de ledenadministratie, incassering van betalingen of verzending van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. 
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn
The Red Caps bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Privacy statement conform nieuwe privacy wetgeving
Verwerkersovereenkomsten
Bestuursleden en vrijwilligers zijn op de hoogte van de te nemen maatregelen
Beveiligde internetverbinding
Beveiligde website
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. 
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. 
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. 
Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. 
Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. 
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Indien u naar aanleiding van onze privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!